Restart ERP

Rest Art-ov SPA ERP (Enterprise Resource Planning) je sustav razvijen od strane odjela Poslovnih sustava. Moderan i cjelovit knjigovodstveni paket krase jednostavnost, poslovna ergonomija i funkcionalnost.

SPA ERP dolazi u „cloud“ opciji. Naš cloud partner je AWS (Amazon Web Services), broj 1 pružatelj „cloud“ infrastrukture u svijetu koji osigurava 99.999% dostupnosti iste. Svaka implementacija SPA ERP-a kod naših korisnika, dolazi sa dnevnom automatskom izradom backup-a baza koji se spremaju na sigurnu lokaciju na AWS cloudu.

JAVA + POSTGRES on Cloud slogan je koji za većinu korisnika predstavlja sigurnu dobitnu kombinaciju:

 • sigurnost
 • dostupnost
 • transparentnost
 • minimalni troškovi

Modul zajedničkih podataka je prvi i osnovni modul u kojem se definiraju opći podaci bitni za poslovanje. Sastoji se od jednog izbornika koji se pojavljuje i u svim ostalim modulima radi povećane efektivnosti rada.
U ovoj cjelini definiraju se organizacijske jedinice, države, županije i gradovi s kojima tvrtka surađuje, kao i unos partnera i grupa partnera. Predviđen je i prostor za definiciju kontnog plana, valuta, tečajnih lista, banaka, kartica, IBAN-a, vrsta troškova, šifrarnika te načina plaćanja. Ugovori i vrste ugovora se također ovdje definiraju.
Također, tu se unose opći podaci o radnicima te agentima i telemarketerima koji su uključeni u poslovanje.
Uz sve gore spomenuto moguće je definirati i neke dodatne korisne opcije, kao što su općenite napomene koje se pojavljuju u dokumentima, kao i unos logotipova te definicija podnožja i zaglavlja koji će se na taj način automatizirano pojavljivati na svim kasnije kreiranim dokumentima.

Glavna knjiga je sintetička evidencija svih poslovnih događaja. Ona je mjesto integracije i automatskog prijenosa podataka iz svih ostalih modula. Glavna zadaća našeg poslovnog rješenja je osigurati da se jedan podatak unosi samo jednom na jednom mjestu. Kasnije se svi ti podaci slijevaju u glavnu knjigu u obliku naloga za knjiženje – temeljnica. Kao što se može vidjeti sa slike dolje, ovaj modul se sastoji od nekoliko podmenija:

 • Osnovni podaci
 • Knjiženja
 • Upiti
 • Izvještaji
 • Godišnja obrada
Ovaj modul služi za detaljnu evidenciju dugovanja i potraživanja prema kupcima i dobavljačima.
Uz općenite tipične informacije o ukupnom stanju (saldu), postoji i detaljna evidencija veze između dokumenata (računa i uplata). Tako je moguće povezati jedan račun s više uplata ako je plaćen u više navrata ili jednu uplatu koja se odnosi na plaćanje više računa.
Isto tako moguće je povezati uplatu sa dijelom računa (djelomično pokrivanje). Povezivanje dokumenata moguće je vršiti automatski, poluautomatski i ručno. Predviđen je niz predefiniranih izvještaja koji pomažu pri usklađivanju sa drugim partnerima – IOS, opomene i slično. Unutar modula salda konti automatski se vodi i knjga URA / IRA te je moguće ispisati obrasce PDV i PDV-K.

U modulu Urudžbeno zaprima se sva ulazna i izlazna dokumentacija. Na poseban način vodi se evidencija:

 • dopisa
 • računa
 • sudske pošte
 • tehničke dokumentacije
 • ugovora i sl.

U skladu s našom idejom da se jedan podatak unosi samo jednom na jednom mjestu, na taj način započinje prvi korak pri obradi računa. Ulazni i izlazni računi se automatski prenose u daljnju evidenciju i to u:

 • knjigu URA/IRA
 • salda konti
 • glavnu knjigu

Na taj način omogućeno je praćenje protoka dokumentacije unutar poduzeća te automatizacija čitavog poslovnog procesa.

Upotrebom ovog modula poduzeću se omogućuje brzo i efikasno upravljanje zalihama pošto se automatizirano prati ulaz i izlaz robe u skladište. Najveća prednost ovog modula je ušteda na vremenu koje je potrebno da se podaci prikupe, prenesu i obrade.
Također treba istaknuti točnost kao veliku prednost, jer se podaci ne prepisuju ručno, već se direktno prenose u informacijski sustav.

Korisniku je omogućen:

 • uvid u promet i stanje svakog artikla
 • sastavljanje raznih upita vezanih uz artikle
 • pregled svih željenih faktura

te uvid u razne osnovne podatke koji su vezani uz poslovanje ovog modula.

Robno-materijalno poslovanje predstavlja proširenje skladišnog poslovanja sa novčanim jedinicama tj. vrijednošću robe. Korisniku je dozvoljen samostalni izbor metoda vođenja skladišta (prema srednjoj vrijednosti, zadnjoj prodajnoj vrijednosti bez poreza ili s porezom).

Svi načini zaprimanja i otpremanja robe su podržani.
Pri tome prvenstveno mislimo na: ulaz (od dobavljača ka skladištu), izlaz (od skladištu ka kupcu), interni (od skladišta do skladišta), tranzitni (od dobavljača do kupca). U ovom modulu je obuhvaćeno šest segmenata:

 • skladište
 • nabava
 • veleprodaja
 • međuskladišnice
 • unos narudžbi
 • unos konsignacijskih naloga.
Ovaj modul služi za organizacijske jedinice u kojima se dnevno ne odvija veliki broj kupoprodajnih transakcija.
Svaka prodana količina se automatski skida s centralne baze u kojoj se vodi evidencija skladišta. Stoga je u svakom trenutku moguće dobiti točno stanje skladišta te da li je neku transakciju moguće ostvariti ili ne.

Račun je moguće platiti na bezbroj različitih načina te se tako kupcu ostavlja na volju želi li račun platiti u gotovini, karticom ili na rate. Uz to, moguće su i kombinacije više različitih načina plaćanja pa je tako moguće plaćanje djelomično u gotovini, djelomično karticom, a ostatak na kredit ili neka druga kombinacija.

POS maloprodaja je modul koji se koristi u poslovnim jedinicama gdje je velika frekvencija prodajnih transakcija svakodnevna pojava.
Brzina obavljanja same transakcije je vrlo bitna stavka te najčešće direktno utječe na zadovoljstvo samih kupaca. Zbog tog razloga prodane količine se ne skidaju automatski sa skladišta jer bi to značilo produljivanje kupoprodajne transakcije.

Rješenje koje nudi ovaj modul je evidentiranje svih prodajnih transakcija te, na kraju radnog dana, slanje na server.
Račun je moguće platiti na bezbroj različitih načina te se tako kupcu ostavlja na volju želi li račun platiti u gotovini, karticom ili na rate.
Uz to moguće su i kombinacije više različitih načina plaćanja pa je tako moguće plaćanje djelomično u gotovini, djelomično karticom, a ostatak na kredit ili neka druga kombinacija.

U ovom modulu moguće je pratiti proizvodnju po radnim nalozima odnosno servis proizvoda. Glavna značajka je mogućnost proširivanja obujma podataka koji su potrebni.
Na taj način moguće je postaviti modul tako da prati proizvodnju vina ili namještaja ili pak servis automobila ili kućanskih aparata.

Modul obračun plaća maksimalno je konfigurabilan tako da podržava obračun dohodaka kako od nesamostalnog rada tako i od samostalnog – honorari, ugovori o djelu, nadzorni odbori. Glavne karakteristike i prednosti ovog modula su:

 • definiranja automatskih inicijalnih primanja na nivou djelatnika, poslovnih jedinica, vrsta radnog odnosa tako da je i najkompliciraniji obračun moguće napraviti sa par klikova mišem
 • podržane su sve zakonom definirane porezne olakšice – u postotku (djeca, uzdržavani članovi obitelji, itd.), te životno, dodatno zdravstveno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje
 • postoji mogućnost godišnjeg obračuna poreza s automatskim oduzimanjem ili pribrajanjem razlike poreza i prireza
 • sadrži sve obavezne izvještaje koji se predaju državnim službama na mjesečnoj i godišnjoj osnovi – RSm, SPL, ID, IDD, IP itd.
 • postoji i velik broj predefiniranih izvještaja:
  • rekapitulacije obračuna, poreza, doprinosa, kredita te obračunske liste u grafičkom i matričnom formatu (prilagođene tzv. kuvertama)
  • automatsko kreiranje virmana
  • mogućnost kreiranja datoteke za uvoz u e-bankarstvo
  • kreiranje datoteka za upis na tekuće račune za ZABU, PBZ, RBA uz mogućnost jednostavnog definiranja i za druge banke
 • definiranje svih vrsta obustava teograničavanje na određeni vremenski period:
  • u postotku na bilo koju osnovicu
  • rate sa glavnicom
  • rate bez glavnice
 • podržani su načini obračuna bruta:
  • odnosa bruta, sati i mjesečnog fonda sati
  • odnosa bruta, sati i fiksnih sati
  • osnovice i postotka (po radnim mjestu ili radniku)
  • boda i vrijednosti boda (po radnim mjestu ili radniku)
  • neto na bruto
  • bilo što drugo jer se načini obračuna određuju matematičkom formulom

Pomoću ovog modula moguće je podjednako jednostavno i brzo obračunavati plaću kako za jednog ili dvojicu radnika tako i za nekoliko tisuća djelatnika.

Ovaj modul služi za praćenje stanja dugotrajne imovine te njenu amortizaciju od trenutka nabave do likvidacije. Aplikacija nudi niz mogućnosti i opcija ovisno o vođenju poslovne politike poduzeća, veličini dugotrajne imovine i sl.
Prednost modula je ubrzani proces knjiženja, obračuna i inventure. Korisnik u svakom trenutku ima točan uvid u stanje i promjene inventara poduzeća te mogućnost praćenja tekućih investicija kao i sredstava u pripremi.

U slučajevima kada je potrebno ispostaviti račun koji nije vezan uz stanje na skladištu, koristi se ovaj modul. Najčešće, to je slučaj kod faktura za određene usluge i robu u tranzitu.

Uz spomenuto, u ovom modulu moguće je definiranje ispisa jednog ili više računa vezanih uz neki ugovor, kao i automatski ispis na specifični način predefiniranih računa. Time možemo kod vremenski definiranih računa odrediti ispis mjesečnih, kvartalnih ili godišnjih računa za jednog ili više korisnika. Primjer za to može biti automatski ispis usluge mjesečnog održavanja ili npr. mjesečne pretplate na konzalting.

Praćenje narudžbi kupaca i dobavljača te izdavanje ponuda kupcima samo su neke od karakteristika ovog modula. Uz to, ovaj modul sadrži tablice skladišta, korištenih poreza, jediničnih mjera, svih artikala, rabata, normativa, zavisnih troškova i slično.

Mogućnost izrade izvještaja koji pokrivaju detaljan pregled poslovanja nabave i prodaje još je jedna od prednosti ovog modula. Važna odlika ovog dijela aplikacije je integriranost s ostalim modulima što omogućava automatski prijenos podataka u primjerice robno-materijalno poslovanje ili skladišno poslovanje.

Mogućnost izrade, obračuna, knjiženja i ispisa dokumenata putnih naloga najčešće su korištene opcije u ovom modulu. Samim izdavanjem i obračunom putnih naloga automatski se vodi i knjiga službenih putovanja.

Putni nalozi su izravno vezani uz kadrovski odjel i potpuno integrirani s aktivnostima blagajne. Aplikacija blagajna obrađuje blagajnička izvješća s pripadajućim uplatnicama i isplatnicama. Automatski se kreira blagajnički dnevnik i temeljnica za glavnu knjigu.

Kod pisanja virmana korisnici smatraju vrlo značajnom prednost automatiziranog ispisivanja virmana. Odabirom grupe partnera na koju se određeni virman odnosi, korisniku se otvara novi prozor.
Pomoću njega korisniku je omogućeno da sam odabere podatke koje želi za ispis određenog virmana te na taj način formira virman koji mu je trenutačno potreban u poslovnom procesu.
Šifrarnik s potrebnim vrstama kamata jedna je od najčešće korištenih mogućnosti ovog modula. Tu se nalazi i popis računa kupaca i dobavljača te njihovih uplata.
Korisnik ima mogućnost samostalno odabrati metodu obračuna (konformna, proporcionalna, kombinirana) te vrstu računa (plaćeni, neplaćeni, svi). Vrlo je jednostavan za korištenje, a korisnik pomoću njega može uvelike ubrzati poslovni proces.
U ovom modulu moguće je definirati slijedeće:

 • korisnike, grupe korisnika te njihova korisnička prava
 • matrični ispis štampača
 • sheme kontiranja
 • različite vrste izvještaja
 • replikacije baze
 • različite sistemske tablice neophodne za nesmetano funkcioniranje programa.